Meten met een energiemeter

In Inzicht energieverbruik beschrijf ik in algemene zin het inzichtelijk maken van het energieverbruik. Een aspect wat nadere aandacht verdient betreft het meten met de energiemeter. Met de resultaten hiervan ben ik namelijk in staat om gericht maatregelen te nemen om te besparen .

Mijn werkwijze is als volgt:

  1. Meet gedurende de periode waarin het apparaat wordt gebruikt het verbruik. Voor apparaten die continue aanstaan zou je dit voor een aantal uur tot een aantal dagen kunnen doen, e.e.a. afhankelijk van hoe het apparaat wordt gebruikt. Een koelkast voor een uur meten geeft niet een betrouwbaar beeld omdat een koelkast periodiek aanslaat, dus meet ik minstens een dag lang. Een lamp daarentegen zal na een uur niet meer energie verbruiken en dus zal een korte meetperiode volstaan. Per apparaat maak ik de afweging over wat een zinvolle meetduur is.
  2. Noteer de kWh en de tijd in een excel. Normaal gesproken zal een meting uit uren en/of minuten bestaan. Voor het rekenen met minuten moeten deze omgezet worden naar het decimale stelsel. Bijv. 5 uur en 20 minuten kan niet als 5,2 worden genoteerd; dit is namelijk gelijk aan 5 uur en 12 minuten. Om de juiste decimale waarde te krijgen deel je de minuten door 60; 20/60=0,33. In de excel noteer ik dus 5,33.
  3. Op basis van de totale kWh en de tijd wordt dan het verbruik per uur berekend (Wh).
  4. Maak een inschatting van het aantal uren/dagen per jaar dat het apparaat wordt gebruikt. Voor apparaten die continue aanstaan is het makkelijk; 24 uur en 365 dagen. Voor de overige apparaten maak ik een inschatting op basis van verwacht verbruik. Het moge duidelijk zijn dat met deze inschatting het inzicht in verbruik staat of valt.
  5. Op basis van de inschatting wordt het kWh per jaar berekend en met het actuele elektriciteitstarief erbij wordt ook duidelijk wat de kosten zijn.

In onderstaand plaatje is een voorbeeld weergegeven van een aantal metingen zoals die in de excel worden vastgelegd. Metingen apparaten in excel

Indien gewenst kan hier de excel worden opgehaald voor eigen gebruik. Deze excel bevat bovenstaande template voor het vastleggen en berekenen van de Wh (1ste blad).

Naast het meten van de individuele apparaten meet ik ook, wat ik noem, scenario’s. Een scenario is het gebruik van een aantal apparaten tegelijkertijd voor hetzelfde doel. In bovenstaand plaatje is ‘TV kijken’ een voorbeeld van een scenario. In het geval van ‘TV kijken’ worden de TV en de Versterker gebruikt. Zo zijn er tal van scenario’s te vinden. Neem bijv. ‘DVD kijken’, ‘CD luisteren’, ‘Achter de computer’ etc. Deze scenario’s kun je eigenlijk alleen meten als je de apparaten op een stekkerdoos combineert en deze vervolgens als geheel meet.

De resultaten van de metingen verwerk ik vervolgens in een overzicht met daarin alle apparaten per kamer, zodat ik in één oogopslag kan zien wat de grote verbruikers zijn.

Overzicht metingen apparaten

Op het hierboven weergegeven voorbeeld zijn de apparaten per kamer te zien. Daar waar deze dezelfde achtergrond kleur hebben geeft dit aan dat ze gezamenlijk op een stekkerdoos zitten. Via de stekkerdoos zijn een aantal scenario’s doorgemeten (‘DVD kijken’, ‘CD luisteren’, etc.). In dit voorbeeld wordt ook duidelijk dat niet ieder apparaat daadwerkelijk is doorgemeten; ofwel dit moet nog gebeuren (gele achtergrond) of het resultaat is verwaarloosbaar. Tenslotte is via excel heel handig de top-10 van het hoogste verbruik inzichtelijk te maken; in mijn huishouden verbruikt de afwasmachine de meeste stroom. Deze template is als 2de blad in het te downloaden bestand opgenomen.

Naast het meten van het actieve verbruik is het ook van belang om inzicht te krijgen in het passieve verbruik; dus wat verbruikt een apparaat als het ‘uit’ staat. Deze metingen leg ik zelf niet vast, het is hoogstens interessant om inzicht te krijgen in wat ik bespaar. Alleen al de constatering dat een apparaat stroom verbruikt, ondanks dat deze ‘uit’ staat, is voor mij voldoende reden om hier wat aan te doen .

Update
26/11/2010: verwijzing naar relevante artikelen toegevoegd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.